หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 


วิสัยทัศน์ อบต.สองคอน
 
" เป็นองค์กรแห่งการให้บริการสาธารณะ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์งานบริหารงานบุคคล
 
" ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคลากร และ อบต. บนพื้นฐานความถูกต้องและฉับไว "
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและ
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาการท่องเที่ยว
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
    จัดให้มีและส่งเสริม พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการต่าง ๆ พัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภค- บริโภคและเพื่อทำการเกษตร
    การบริหารงานและการดำเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการปัญหามลพิษ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
  พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน
  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านสาธาณสุข พัฒนา
และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาสวัสดิการ
สังคมแก่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุน
และส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้
  ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้มีชุมชนมีภูมิคุ้มกันแข็งแรง ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
  ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ
  ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้า
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน สถานที่นันทนาการ ลานกีฬาในชุมชน
  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา จัดหาน้ำในการอุปโภค บริโภค
  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกลำเหมือง คู คลองใช้เพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน มีคุณธรรมโปร่งใส
มีประสิทธิภาพรวดเร็วตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่
ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสำนักงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการเรียน
การสอนทั้งระบบ นอกระบบ
  อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น รัฐพิธีและส่งเสริมกีฬานันทนาการต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ดูแลรักษาความสะอาด
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
และการรักษาความปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-026-8171
 
 
   
อบต.สองคอน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ : 055-811-066 โทรสาร : 055-811-067
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,220,365 เริ่มนับ 31 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10