หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 
Hot News
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรแห่งการให้บริการสาธารณะ
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
วิสัยทัศน์งานบริหารงานบุคคล
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบุคลากร และ อบต.
บนพื้นฐานความถูกต้องและฉับไว”
 
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีงานทำและรายได้
อย่างทั่วถึง พัฒนาการท่องเที่ยว
    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
    จัดให้มีและส่งเสริม พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการต่าง ๆ พัฒนาแหล่องน้ำเพื่อ
การอุปโภค- บริโภคและเพื่อทำการเกษตร
    การบริหารงานและการดำเนินงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการปัญหามลพิษ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน
    พัฒนาและส่งสเริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน
    การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านสาธาณสุขพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการ พัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้
    ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้มีชุมชนมีภูมิคุ้มกันแข็งแรง ควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
    ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
    ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ
    ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้า
    ก่อสร้อง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน
สถานที่นันทนาการ ลานกีฬาในชุมชน
    ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา จัดหาน้ำในการอุปโภค บริโภค
    ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอกลำเหมือง คู คลองใช้เพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    พัฒนาประสิทธภาพการบริหารงาน มีคุณธรรมโปร่งใส มีประสิทธิภาพรวดเร็วตรวจสอบได้
ประชาชนมีส่วนร่วม
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสำนักงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งระบบ นอกระบบ
    อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รัฐพิธีและส่งเสริมกีฬา
นันทนาการต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมสร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาความสะอาด
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
7
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความปลอดภัย
 
  แนวทางการพัฒนา
 
    ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ : 055-811-066 โทรสาร : 055-811-067
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
จำนวนผู้เข้าชม 483,139 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10